Over

embleem StBWILC

Zakelijke gegevens van de Stichting Bob Wessels Insolvency Law Collection:

Rechtspersoon: Stichting

 

Contactgegevens en vestigingsplaats: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

KvK-nummer: 66665493

RSIN (fiscaal nr. ten behoeve van ANBI status): 856652222

Statutair doel:

 • het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het rechtsvergelijkende en internationale insolventierecht;
 • het instandhouden en beheren van de library en de wereldwijde toegang ertoe te bevorderen,
 • alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur: prof. mr. drs. M. Haentjens (voorzitter), prof. mr. R.D. Vriesendorp (secretaris/penningmeester), prof. E.V.M.G. Dirix, prof. S. Madaus (lid). Wegens het overlijden van prof. I.F. Fletcher is diens bestuurslidmaatschap op 21 juli 2018 geëindigd.

Beloningsbeleid: alle bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.

Bestuursreglement:

Beleidsplan 2016-2021:

Algemeen

De Stichting Bob Wessels Insolvency Law Collection is in 2016 op initiatief van prof. mr. Bob Wessels opgericht door vijf hoogleraren, prof. mr. drs. Matthias Haentjens, prof. mr Reinout Vriesendorp, prof. Eric Dirix (België), prof. Ian F. Fletcher (Engeland) en prof. Stephan Madaus (Duitsland). De Stichting wil de particuliere verzameling boeken en andere informatiedragers op het terrein van nationaal en internationaal insolventierecht van Bob Wessels voor de toekomst veilig stellen. Hiertoe heeft zij besloten om het beheer van die verzameling onder te brengen bij de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL, Bibliotheek Rechten, Kamerlingh Onnes Gebouw), teneinde deze collectie adequaat en professioneel te laten beheren en algemeen toegankelijk te maken voor onderzoek, onderwijs en publiekspresentaties.

Doelstelling Stichting

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het rechtsvergelijkende en internationale insolventierecht en het instandhouden en beheren van de omvangrijke unieke en bijzondere bibliotheek van Bob Wessels op het terrein van het (rechtsvergelijkende en internationale) insolventierecht, alsmede het toegankelijk maken, bijhouden en houden van deze collectie in bewaring bij een universiteitsbibliotheek voor gebruikmaking door het (wetenschappelijk) publiek. Voorts richt de Stichting zich op het organiseren van openbare vergaderingen, lezingen en cursussen, het initiëren van andere activiteiten binnen de doelstelling, alsmede het uitgeven en verspreiden van publicaties op insolventierechtelijk gebied, een en ander met alle wettige middelen die tot het doel van de stichting kunnen bijdragen.

Activiteiten Stichting

 • Beheer bibliotheek
  Onderdelen van de collectie van de Stichting die fysiek in beheer worden overgedragen aan de UBL zullen worden behandeld zoals is overeengekomen in de Overeenkomst van beheer en bruikleen uit 2016. Dit houdt onder meer in dat UBL zal voorzien in het transporteren, conserveren, ontsluiten, beheren, presenteren en beschikbaar stellen van de boeken en andere informatiedragers.
 • Stimuleren van onderzoek bij de Universiteit Leiden
  De collectie bevat vrijwel alle belangrijke Nederlandse en internationale boeken op het terrein van het (Europese, internationale en rechtsvergelijkende) insolventierecht, waaronder proefschriften, wetten en verdragen, artikelsgewijze commentaren, handboeken, herdenkingsbundels (Festschrifte), oraties, tijdschriftseries en rapporten. De collectie biedt volop mogelijkheden voor onderzoek door internationale en nationale onderzoekers naar alle aspecten van faillissement en herstructurering en de daarbij betrokken actoren (rechters, curatoren, turnaround managers, wetgevers). De Stichting wil het onderzoek naar deze collectie bevorderen en zal onderzoekers hierbij ondersteunen met informatie en adviezen.
 • Ondersteuning van rechterlijke macht
  De Stichting beoogt door moderne communicatiemiddelen (online access, skype) de kennis over het Europese insolventierecht te bevorderen. Zij wil een kern-collectie samenstellen die door rechters kan worden geraadpleegd.
 • Verspreiden van kennis door onderwijs
  Daarnaast wil de Stichting een kerncollectie samenstellen die door (internationale) docenten en studenten kan worden gebruikt voor het samenstellen en bestuderen van kwalitatief goed onderwijsmateriaal. 
 • Prijzen
  De Stichting stelt periodiek een of meer nader te benoemen prijzen ter beschikking aan een onderzoeker (PhD researcher; student) die een proefschrift/scriptie/thesis schrijft over een onderwerp dat in belangrijke mate haar basis vindt in de collectie.
 • Periodieke activiteiten
  De Stichting beoogt belangstellenden bij het realiseren van de doelstellingen van de Stichting te betrekken. Er wordt regelmatig met deze belangstellenden gecommuniceerd over de activiteiten van de Stichting. Het plan bestaat om na verloop van tijd periodiek een insolventierecht-diner te organiseren, om de belangstellenden bij elkaar te brengen en hun ideeën over de activiteiten te vernemen en de zogenoemde Leiden Insolventierecht Lecture te laten uitspreken. Ook zal de Stichting een sponsor-plan ontwikkelen.
  De giften, revenuen of sponsorgelden, verworven met deze activiteiten worden volledig gebruikt wordt voor het realiseren van de doelstellingen van de Stichting.

Verslag activiteiten en kerncijfers:
2016-2017: zie Annual report 2016-2017 20180128 Annual report 2016-2017 (for publication)

2018: zie Annual report 2018 20190301 Annual report 2018 for publication